dimecres, 8 d’agost de 2012

L'amat es amable sobre totes les amors(R. LULL.)

Oh fosser, tu sabs hont són
les boniqueses del món
que alguna hora me somreyen;
veyent qu’en fanch se desfeyen,
cerquí un astre que no’s pon,
y ara mos ulls s’hi assoleyen.