dilluns, 30 d’abril de 2012

Redemptrix captivorum.

Vos sou lo sagrat Navili,
que d’esta vida en la mar,
veyent a l’home enfonzar,
li vingué a donar auxili.
Per no dexarlo en l’exili
condemnat mort cruel,
Esther del nou Israel,
lo deslliura de cadenes,
y de les platges terrenes
se’l ne porta a les del cel.


(Redemptora de captius)

diumenge, 29 d’abril de 2012

Cànta, busqueta rossinyolera,
tu que ets parenta del rossinyol,
ara qu’arriba la primavera
cànta y refila de sol a sol.
Si jo sabía tes refilades,
si jo tenía ta dolça veu,
desvetllaría les encontrades
tan adormides ¡ay! per son Deu!
Diría als hòmens: L’alba s’acosta,
miràu qui envia la llum al món.
Diría al vespre: La llum es posta,
miràu aquella que may se pon.
Miràu l’Estrella, la de María,
y al que du als braços Infant diví,
y matí y vespre, de nit y dia,
Gloria in excelsis cantàu ab mi.

dissabte, 28 d’abril de 2012

Ruit mundus, si ruit,
cur non migras?
(ST. AGUSTÍ)

Tu que enfangat en la humana desferra,
no axeques mai les mirades al cel,
quan la mort vinga a arrencarten d’arrel,
te quedaràs sense’l cel ni la terra.


(El món s'enfonsa, si s'enfonsa perquè no te'n vas?)

divendres, 27 d’abril de 2012

Volabo et requiescam.

Mon Deu ¿per què dàreu ales
a nostre cor amorós?
¿Per què li dàreu les ales
sinó per volar a Vos?


(Volaré i descansaré)

dijous, 26 d’abril de 2012

EN LA PRIMERA PLANA D’UN ÀLBUM

¿Fondre no veus la vanitat humana
com borralló de neu?
Si tu dels serafins vols ser germana
y viure eternament al costat seu,
de ton cor bell en la primera plana
escríuhi sols un nom: lo nom de Deu.

dimecres, 25 d’abril de 2012

A LA VERGE DE MONTSERRAT

A tres dits del cel,
María, heu pujada,
a qui hi vol venir
mostrantli l’escala.
Al més animós
li dau vostres ales,
per pujar al cim
ab una volada.

dimarts, 24 d’abril de 2012

Disce pati.

En terra’l sembrar,
al cel lo cullir;
ací lo plorar
allí lo cantar;
en terra patir
per al cel gosar.


(Aprèn a patir)

dilluns, 23 d’abril de 2012

Factus obediens usque ad mortem,
mortem autem crucis.


Mar y vents vos obehexen,
mes vos obehir voleu,
y obehiu a Deu y als hòmens
fins a morir en la Creu.


(Es va fer obedient fins a la mort, mort de creu)

diumenge, 22 d’abril de 2012

Quid erit in Patria?

¿Ab quíns bonichs Deu enjoya
lo bri de lliroya
que dura un matí?
¿Ab quíns bonichs la vidalba?
Diríeu que l’alba
dels seus la guarní.

¿Què darà a l’ànima pura
que fins a l’altura
segueix son perfum?
¿Què darà a qui com un ciri,
per Ell, en martiri,
d’amor se consum?


(Què trobarem a la Pàtria?)

dissabte, 21 d’abril de 2012

Viæ Sion lugent.

S’esborra’l camí misser
que a l’amo y al masover
duya a temples y capelles.
Ay! per qui’l dexa esborrar
també s’esborra’l d’estrelles
que al cel solía guiar.


(Van plorant pels carrers de Jerusalem)

divendres, 20 d’abril de 2012

Da mihi hanc aquam.

Ja que l’aygua d’aquest món
té la sentor tan amarga,
jo cerco l’aygua del cel,
mes es en lo cel hont raja!
Oh font dolça de l’amor
que la set del cor apagues,
ja que’l cel es tan amunt
¿per què la vida es tan llarga?


(Dóna'm aquesta aigua)

dijous, 19 d’abril de 2012

Des que Jesús ha lligat
la meva ànima a la seva,
quan se fa sa voluntat
me sembla que’s fa la meva.
Entre dues ribes florides
com davalla lo riu a la mar!
Si’l pecat no les ha enterbolides,
tal fluexen al cel nostres vides
entre mig del sofrir y l’amar.

dimarts, 17 d’abril de 2012

Més d’un clavell hi riu
en ma clavellinera;
¿per què l’adagi diu,
una flor no fa istiu,
ni dues primavera?
Jesús, veníuhi Vos,
veníuhi Vos, María,
que si hi veniu tots dos,
diré a l’Empiri hermós:
Ta primavera es mia.

dilluns, 16 d’abril de 2012

LO PATROCINI DE SANT JOSEPH

Ab vostra vara florida
tocau los cors d’un a un:
tocàu lo meu ja difunt
y, tornant de mort a vida,
se’n volarà cel amunt.

diumenge, 15 d’abril de 2012

Jesús, abans que’l mirarvos,
pèrden mos ulls la claror:
ans que dexen d’alabarvos,
a mos llavis dàu secors;
ans que dexe d’estimarvos,
déxe de batre’l meu cor.

dissabte, 14 d’abril de 2012

La malaltia que tinch
benehit qui me l’ha dada;
les malalties del còs
són medecines de l’ànima.

divendres, 13 d’abril de 2012

Innixa sursum.
Quis me separabit a charitate Chisti?


Les amors de que l’ànima s’abeura
les cerco, bon Jesús, en vostre pit;
¿ahont s’abraçarà la toria d’eura
sinó a l’arbre florit?


(M'aguanten des de dalt. Qui em separarà de la caritat de Crist)

dijous, 12 d’abril de 2012

Aurum sub malleo magis
dilatabitur.
(ST. AGUSTÍ.)


Dexàume encara passar
sota’l martell de la prova;
mallàu y tornàu mallar,
fins a fer ma ànima nova.
Dàu a algú més lo plaher,
jo per Vos que pene y moria,
cada pena m’ha de ser
un grahonet de la Gloria.


(L'or es fa més mal·leable sota els cops del martell)

dimecres, 11 d’abril de 2012

Me dius si tinch voluntat?
ne tenía y la doní,
la doní a mon Estimat
que vol y desvol per mi.

dimarts, 10 d’abril de 2012

Sub umbra illius...
Cant 2, 3


D’Aquell que he tant desitjat
asseguím un dia a l’ombra.
¡Que’n són d’hermoses ses flors!
Sa fruyta ¡que n’es de dolça!
y sa brancada en lo cel,
¡oh quina immensa corona!


(A la seva ombra)

dilluns, 9 d’abril de 2012

Gratia pluvia est.
(ST. AGUSTÍ.)


Es una pluja suau:
qui’s fa vall humil, la copsa;
qui’s fa montanya d’orgull,
no’n tastarà ni una gota.(La gràcia és com la pluja)

diumenge, 8 d’abril de 2012

CANÇÓ DELS OCELLS

¡Com canten los aucellets,
com canten i riuen!
¿ab sos cants y refilets
sabeu lo que diuen?
Diuen: benhaja qui’ns peix,
qui’ns peix y’ns abeura,
a l’un a l’ombra d’un teix,
a l’altre dins l’heura.
Dona a tots un gra de blat,
de nit una fulla
sols per fernos de teulat
si’l llitet se’ns mulla.
A la merla un floviol,
al tort una lira,
y un violí al rossinyol
que sempre sospira.
Caramellayres boscans
sols sabem cantarlo.
¡Oh ditxosos los humans
que sabeu d’aymarlo!
-Per què?
-Potser per això. I al mateix temps responc així a la qüestió de la data d'nici, aparentment aleatòria
-I aquesta versió prefabriana?
-És la que hi havia, la de la Ilustració catalana (sic), no diré més. Qui vulgui llegir-ne una altra, la que tocaria, haurà d'anar a Roses i roselles, de l'editorial Balmes.