diumenge, 30 de setembre de 2012


SITIO

Vingue l’amic a beure en la font
on lo qui no ama s’enamora.
(R. LULL.)

Quan a la copa sagrada
puch veure, cada matí,
com en sa font regalada,
la sanch de l’Anyell diví;

de mos llavis a mes venes
al sentirla traspuar,
tinch la set de les arenes,
ample llavi de la mar.

dissabte, 29 de setembre de 2012


SANT MIQUEL ARCÀNGEL

Defende nos in praelio.

Coratge, amich! Mes l’hòrrida galerna
que avuy se desinferna,
¿quí la podrà aturar?
¿sents aprop les zumzades udolar?
Per girar lo torrent que tot ho esborra
¿què som jo y tu? Som dos granets de sorra;
mes Deu ab grans de sorra atura’l mar.

Sant Sebastià, Agost de 1891.


(Defensa'ns en la lluita)

divendres, 28 de setembre de 2012


Tolle crucem tuam sequere me.

MESTRE

Per tu jo he mort y vull tornarhi,
mes, companyia mon cor vol;
¿a la muntanya del Calvari
me dexaràs pujar tot sol?

DEXEBLE

Nó! Si voleu qu’ab Vos jo moria,
vostres dolors jo faré meus;
sía per Vos tota la gloria,
síen per mi totes les creus.


(Agafa la teua creu i seguiex-me)

dijous, 27 de setembre de 2012


Tu es, Domine, spes mea.

Allí dalt del Paradís
una font serena hi raja
que abeura d’amor los sants
en los soleys de la patria.

Tu que hi voles tot sovint,
aucellet de l’esperança,
¡si me’n duguesses un glop
en aquesta vall de llàgrimes!


(Tu ets, Senyor, la meua esperança)

dimecres, 26 de setembre de 2012


Te duce, dulce mergi.

Prop del riu
he fet lo niu,
se m’enporta la riuada;
vers la mar me fa rodar,
¡oh que dolça rodolada!
com d’amor
es la maror,
jo m’enfonzo dins l’onada.


(Si ens condueixes, serà dolç submergir-se)

dimarts, 25 de setembre de 2012


Sufrir per Vos es de lley,
oh Jesús fill de María;
lo Rey pel vassall sofría,
sofrèsca’l vassal pel Rey.

dilluns, 24 de setembre de 2012

NOSTRA SENYORA DE LA MERCÈ

In captivitate securus.
Redemptrix captivorum, ora pro nobis
.

Oh María, aquí’m teniu,
vostra amor ab Vos me mena,
mes, posàume la cadena,
que vull ser vostre catiu.

Ja may més me dexèu lliure
sinó per volar al port,
quan ab l’hora de la mort
m’arribe l’hora de viure.


(En la captivitat estic segur. Redemptora de captius, prega per nosaltres)

diumenge, 23 de setembre de 2012

POST MISSAM

Que be s’està ab Vos aquí,
oh Jesús meu amorós!
¿Voleu que jo’m quede ab Vos,
ò us ne vindreu Vos ab mi?

¡Quína serà ma alegría,
Jesús dolcíssim, si feu
casa vostra del cor meu,
ò del vostre casa mia!

Montserrat, 23 de Setembre de 1892

dissabte, 22 de setembre de 2012

VEREMANT

Cum amat Deus, non aliud vult quam amari.
(ST. BERNAT.)

Tu que culls rahims de fel
en les vinyes de Sodoma,
vína a la vinya de Roma
que’n té de sucre y de mel.

Si entre’ls ceps divins t’internes
trobaràs lo Vinyader
que’t farà entrar al celler
de les dolçures eternes.

********

¡Quina gelada ha caygut en los cors,
que sols a Vos, oh Jesús, no us estimen!
Totes les vinyes del món s’esgotimen
sinó la vinya de vostres amors!

Rahim que cullen los Sants de la Gloria,
ab tos perfums embriàgam a mi;
del sí de Cristo regàla mon sí,
fins qu’embriach en sos braços jo moria.

Veremadors de plaers celestials,
veníu, veníu a la dolça verema;
qui un sol gotim eucarístich exprema
troba de fel los plaers terrenals.


(Quan Déu estima no vol altra cosa que ser estimat)

divendres, 21 de setembre de 2012

PENSAMENT DEL VENERABLE RECTOR D’ARS

Deu crià l’aucellet per cantar,
y canta y refila;
Deu als hòmens ha fet per amar,
mes ay! no l’estimen!

dijous, 20 de setembre de 2012

Vultum non lumina celat.
Dum lucem habetis, credite in lucem
.

Quan veig encendre en la nit bruna
a cada estrella’l seu gresol,
virginal ròcech de la lluna,
que es d’elles totes cap-de-dol;

quan veig lo sol com una brasa
guspirejar ara a l’istiu,
-Senyor, -exclamo, - en vostra casa
de quines llanties vos serviu!

-¿De quines llanties me servexo?-
ferit del cor me responeu,-
ab llums més altes respendexo,
y encara l’home ¡ingrat! no’m veu!-(La llum no amaga la cara. Mentre teniu llum creieu en la llum)

dimecres, 19 de setembre de 2012

Cœli refert imaginem.

En cada font de la serra
s’emmiralla algun estel;
ditxós l’ull que ací a la terra
copía un bocí de cel.


(Reflecteix una imatge del cel)

dimarts, 18 de setembre de 2012

LA TÓRTORA

Idem cantus, et gemitus.

La tortoreta que plora
es l’Esglesia que s’anyora
privada del seu Espòs;
en sa penosa viudesa
la sola cançó que ha apresa
es un gemech amorós.

Ab sos pollets que be estima
de la creu niua en la cima,
dintre’l sí del seu Amat,
hont entrà per la ferida,
y ab sos fills tindrà acullida
per tota l’eternitat.


(Són molts semblants el cant i el plor)

dilluns, 17 de setembre de 2012

IMPRESIÓ DE LES LLAGUES DE SANT FRANCESCH

In foraminibus petrae.
En los forats de la pedra.
(CANT. 2.-42.)


A SOR EULARIA ANZIZU

-Oh coloma sense fel,
coloma d’aletes blanques,
que’t plavíes al matí
vora’l torrent de les aygues,
¿còm te’n voles tan dejorn
a les celes solitaries?
¿Que voldríes ferhi niu
com les tórtores boscanes,
in foraminibus petrae,
de la pedra de Pedralbes?
-Les clivelles hont niu faig
de Sant Francesch són les Llagues,
roses que’l pobre d’Assís
al bon Jesús ha robades.-

diumenge, 16 de setembre de 2012

LOS DOLORS DE NOSTRA SENYORA

-¿Quí t’ensenya exes cançons,
rossinyol de Palestina,
quí t’ensenya exes cançons,
que per mestre jo el pendría?
-Les he apreses a Bethlem
quan hi cantava María.-

-Tortoreta de Sion:
¿hont aprens tes elegíes,
que fan plorar de tristor
les salzeredes de Siria?
-Les he apreses a Salem
quan hi plorava María.

dissabte, 15 de setembre de 2012

Semper caecus fuissem nisi
tu me illuminasses
.
(ST. AGUSTÍ.)

Nostra rahó es una cega,
que, en un camí barrancós,
ab la fè la guia un àngel,
sens ella la guia un goç.

De la fè ab clara estrella,
bon àngel, guíans a tots,
que ¡ay! los barranchs de la via
ja sòn plens de viadors.


(M'haria quedat cec si Vós no m'haguéssiu il·luminat)

divendres, 14 de setembre de 2012

LA EXALTACIÓ DE LA SANTA CREU

Amaro sub cortice dulcis.

Oh creu, dolcíssima creu,
la que Jesús me regala!
me la regala de franch,
la prench com si fos de plata,
la prench com si fos d’or fi
de diamants estrellada.

De la creu enamorat
jo ab tot mon sér m’hi abraçava;
mentres m’abraço ab la creu
a mi’l bon Jesús m’abraça.


(Sota l'amargor, hi ha la dolçor)

dijous, 13 de setembre de 2012

A UN CLAVELL DE PASTOR

Ego flos campi.Passant pel pradell,
hi cullo un clavell;
cinch fulles tenía,
¡cinch fulles de sanch!
¿Es un paper blanch
quí me les envía?

De mon Estimat,
clavell encarnat
al sí de María,
retrato es aqueix,
puix son còs mateix
cinch llagues tenía.

L’imatge es lleyal,
mes l’original
¿hont lo trobaría?
Clavellet diví,
veníu Vos ab mi
ò ab vos jo vindría.


(Sóc la flor del camp)

dimecres, 12 de setembre de 2012

Ad summa per ima.

¿Per què m’heu fet tan petit,
Vos que sou tan gran, mon Deu?
Perque axís lo no-rès meu
cerque lo vostre infinit.

¡Oh! si us arribo a trobar,
ja que de mi estau gelós,
voldría pèrdrem en Vos
com una gota en la mar.


(Als cims per les fondalades)

dimarts, 11 de setembre de 2012

Si’t sembla amarch lo ben viure,
serà dolç lo ben morir,
quan, al fer l’últim sospir,
Jesús te vinga a somriure.

dilluns, 10 de setembre de 2012

Nom dolcíssim de María,
angèlica melodía
que baxà del paradís;
en la llengua de mos avis,
avuy emmela mos llavis
y’l meu cor anyoradís.

diumenge, 9 de setembre de 2012

LO SANT NOM DE MARÍA

Per brodat lo vostre nom
en ma bandera,
oh Mare del bon Jesús,
me’n falta seda:
DonàumeVos un argent
de la més bella,
donàume Vos lo fil d’or
y alguna perla.
Mes, jo so mal brodador,
oh Mare meva,
brodàumeli Vos, si us plau,
en ma bandera,
vora’l nom del bon Jesús
que m’assoleya,
com vora’l sol de l’amor
la lluna plena.

dissabte, 8 de setembre de 2012

LA NATIVITAT DE NOSTRA SENYORA

A LA VERGE DE BATARRAN

Anegantse en lo Gave una pastora,
axís qu’a Vos mplora,
del riu que la cativa
tornàreula a a la riba,
ab lo remolch d’un ram,
Verge de Betarram.

Avuy lo riu que de l’infern s’engega
aygues avall lo genre humà arrocega,
y a Vos, oh Verge, implora,
com la gentil pastora.
Donàuli vostre ram,
Verge de Betarran.

divendres, 7 de setembre de 2012

Amor non amatur.
(STA. M. DE PAZZIS.)

Tothom cerca la llum d’una lluherna,
¡ningú fa cas del sol!
Jesús, Jesús, oh sol de llum eterna,
¿per què, per què l’humanitat no us vol?

¿Per què l’home de Vos no s’enamora,
sobirana bellesa de mon Deu?
¿La vida que li dareu per què exflora
dídols de carn farumejanta al peu?(L'amor no és estimat)

dijous, 6 de setembre de 2012

Serenabit.

Quín terratrèmol de guerra!
armantse per tot arreu,
me sembla veure la terra
volent fer cara a son Deu!

De per tot està emboyrada:
que núvols poblen l’atzur!
mes ... damunt la nuvolada,
¡quín cel hi somriu tan pur!(S'asserenarà)

dimecres, 5 de setembre de 2012

D’alegries sense pena
no se’n cullen pas aquí;
que puge al jardí dels Angels
aquell qui’n vulga collir

dimarts, 4 de setembre de 2012

Prenèu, Jesús, lo meu cor,
per més que sia de terra,
y omplíulo com una gerra
de la mel de vostra amor,
y diré a la gent vehina:
Compràu de la dolça mel;
los abellayres del cel
no’n cullen pas de més fina.

dilluns, 3 de setembre de 2012

ALBADA

In matutinis meditabor in te.
(PSALM. 62.)

Cada matí ma pensa a Vos se’n puja,
com la rosada al sol;
fèu que’n davalle en regalada pluja
de gotes de consol.
Al cor desconfiat dàu esperança;
aminoràu a l’orfe l’anyorança;
y a la viudesa’l dol;
als cegos envuiàu la llum del dia,
als tristos l’alegría,
suau refiladissa al rossinyol.


(Al matí, pensaré en Vós)

diumenge, 2 de setembre de 2012

POST SCRIPTUM DEL SOMNI DE SANT JOAN

De Jesús dolcíssim Cor,
Flor que’ls Angels enamora,
cantant les abelles d’or
que bresques dins exa Flor,
fèu que jo no’m quede fòra.

dissabte, 1 de setembre de 2012

SETEMBRE

AL MIRASSOL

Enterrogaren l’amich, en que manera lo cor
del home se converteix a amar son Amat?
Respon dient: com al sol lo girasol
.
(R. LULL.)

Al mirassol del jardí
-Pàrlam de Deu, -li diguí, -
puix en tu se’m manifesta.
Nostre iman es son amor,
a mi’m fa girar lo cor,
si a tu’t fa girar la testa.

L’anyoro quan es ausent,
l’adoro quan es present
en la santa Eucaristía;
vida y llum de l’esperit,
sa posta m’obre la nit,
sa sortida’m porta’l dia.

Tu ets del sol l’enamorat,
jo estimo a qui l’ha criat,
com tu miràntmel extàtich.
Pàrlam sempre del meu Sol,
gentil flor del mirassol
y’t pendré per catedràtich.