dissabte, 1 de setembre de 2012

SETEMBRE

AL MIRASSOL

Enterrogaren l’amich, en que manera lo cor
del home se converteix a amar son Amat?
Respon dient: com al sol lo girasol
.
(R. LULL.)

Al mirassol del jardí
-Pàrlam de Deu, -li diguí, -
puix en tu se’m manifesta.
Nostre iman es son amor,
a mi’m fa girar lo cor,
si a tu’t fa girar la testa.

L’anyoro quan es ausent,
l’adoro quan es present
en la santa Eucaristía;
vida y llum de l’esperit,
sa posta m’obre la nit,
sa sortida’m porta’l dia.

Tu ets del sol l’enamorat,
jo estimo a qui l’ha criat,
com tu miràntmel extàtich.
Pàrlam sempre del meu Sol,
gentil flor del mirassol
y’t pendré per catedràtich.