dijous, 13 de setembre de 2012

A UN CLAVELL DE PASTOR

Ego flos campi.Passant pel pradell,
hi cullo un clavell;
cinch fulles tenía,
¡cinch fulles de sanch!
¿Es un paper blanch
quí me les envía?

De mon Estimat,
clavell encarnat
al sí de María,
retrato es aqueix,
puix son còs mateix
cinch llagues tenía.

L’imatge es lleyal,
mes l’original
¿hont lo trobaría?
Clavellet diví,
veníu Vos ab mi
ò ab vos jo vindría.


(Sóc la flor del camp)