divendres, 31 d’agost de 2012

SANT RAMON NONAT

Florebit in aeternum ante Dominum.

Del cor ignocent y pur
lo lliri blanch ne té enveja:
los habitants de l’atzur
diuen qu’es del jardí llur
ls flor que en terra blanqueja.


(Florirà eternament davant del Senyor)

dijous, 30 d’agost de 2012

SANTA ROSA DE LIMA

Commune nomen utrique.

D’Amèrica so la flor,
del Nou Món primera rosa:
jo ho voldría ser d’olor
per qui’m diu: Sies ma esposa,
Rosa meva del meu Cor.


(Un sol només per a dues coses)

dimecres, 29 d’agost de 2012

Non alio sidere.

En lo breçol de ma vida
quína estrella m’hi sortí!
la estrella de l’esperança,
de la fè y l’amor diví.
Mentre’m somriu amorosa
una cosa li vull dir:
Quaranta anys hà que’t seguexo,
sempre m’has tret a camí,
síes ma estrella del vespre,
oh ma estrella del matí.


(No vull altra estrella)

dimarts, 28 d’agost de 2012

Fallit imago.

La menta traydora
floreix y no grana,
tan enganyadora
com la gloria humana.


(L'aparença enganya)

dilluns, 27 d’agost de 2012

Coeli enarrant gloriam Dei.

¿Sabeu per què les estrelles,
aquexes flors y poncelles
que’s posa’l cel en son pit,
sent tan pures y tan belles,
solsament surten de nit?

Perque de nit, quan no riuen
les flors que en la terra escriuen
lo nom de Jesús increat,
ab flors que sempre reviuen
l’home’l veja rubricat.


(Els cels narren la glòria de Déu)

diumenge, 26 d’agost de 2012

LO PURÍSSIM COR DE MARÍA

Per la set que jo tenia
tan mateix trobí la font;
si voleu saber ahont,
trobíla al Cor de María,
d’hont prou aygua rajaría
per la set de tot lo món.

dissabte, 25 d’agost de 2012

Quis ascendet in montem Domini?
(PSALM 23.)

Oviro una alta y lluminosa serra,
jo prou voldría al capdamunt pujar;
mes so un aucell sens ales,
si m’alço un dit de terra
ja hi torno a rodolar.
Ayre del cel, onada que’n regales,
ajúdamhi a volar.


(Qui pujarà a la muntanya del Senyor?)

divendres, 24 d’agost de 2012

Si jo tingués del rossinyol
la melodía,
dintre’l jardí, de sol a sol
còm cantaría:
Visca Jesús, visca María!

Si tingués l’arpa ab que David
cantar solía,
tot l’univers de dia y nit
me sentiría:
Visca Jesús, visca María!

Visca Jesús, dolç amor meu,
sol del meu dia;
visca la Mare de mon Deu
que es Mare mia.
Visca Jesús, visca María!

dijous, 23 d’agost de 2012

Sequor attractus.

Oh Jesús, mon redemptor,
nort que mos ulls sempre miren,
oh mon iman xuclador,
còm m’atrauen y m’estiren
los tirants dels vostre amor!


(Segueixo atret)

dimecres, 22 d’agost de 2012

L’amic gità de sa cambra totes coses,
per ço que hi cabés son Amat
.
(R. LULL.)

Com Vos en l’Eucaristía,
vull ser pobret y petit;
com més xich y pobre sia
més gran trobarèu mon pit.

De mon cor l’humil casella
serà un palau sumptuós,
si, petita, pobra y vella,
es tota plena de Vos.

dimarts, 21 d’agost de 2012

Jesús no va sens la creu,
ni tu aniràs sens la teva,
qu’es un bocí de la seva
y a tu’t vol per Cirineu.

dilluns, 20 d’agost de 2012

Ego sum veritas.

La veritat de l’empiri es baxada
per ser l’estrella del pobre mortal,
¡ay! en la terra no troba posada
y reprenent cap al cel la volada
en mig dels Angels prengué setial.

Puja a la terra la lletja mentida,
totes les arpes li canten llhors;
la llum del dia quedà enterbolida,
y, abandonada la font de la vida,
de mil en mil s’hi moríen los cors.


(Jo sóc la veritat)

diumenge, 19 d’agost de 2012

Los hòmens que tot ho amen
¿còm vos poden oblidar?
Si es que en Vos amor no troben,
no troben aygua a la mar.

dissabte, 18 d’agost de 2012

SANTA CLARA DE MONTEFALCO

A Clara de Montefalco
la’n festeja Jesucrist,
des de’ls braços de sa Mare
com un noy ros y bonich.
María sempre amorosa
bestrau al festeig diví:
-Abraça’m, Fill meu, a Clara,
ouix es ta esposa gentil.-
Mentres ella li obre’ls braços,
Ell ab rialla de nin,
com per joguina, s’amaga
sota’l mantell benehit,
que com un núvol de gloria
veu pels ayres esvanir.

divendres, 17 d’agost de 2012

Vos faig de l’enamorat,
Jesús, y no us amo gayre.
Trist de mi! so flor sens flayre
pel gran Deu que m’ha criat.

Si fos almenys sens espina,
¡ay! ja que so sense olor,
consol tindría’l meu cor
quan al vostre se reclina.

dijous, 16 d’agost de 2012

A SANT JACINTO

Jonquillo entre les floretes,
entre les pedres llaccí,
lo flayrós nom de Jacinto
malaguanyat es per mi.

Oh sant meu, flor de Polonia,
si jo us pogués assolir,
si qui ha nascut argelaga
pogués tornar gessamí,
com Vos, als peus de la Verge
me n’aniría a florir.

dimecres, 15 d’agost de 2012

LA CORONACIÓ DE MARÍA

Lo Criador del cel y de la terra
los demanà un present de nuviatge,
per sa Mare santíssima, lo dia
de sa pujada al trono de la Gloria.

-Jo seré son tapí, -digué la lluna.-
Respongué’l sol: -Jo de mos raigs finíssims,
en lo teler dels dies y les hores,
ab serrells d’or li texiré una túnica.-
Digué la Via Làctea: -Una faxa
jo tinch; si us plau, l’hi donaré per cíngul.-
Lo firmament: -Jo per mantell li dono
lo més blau y més rich de mos domassos.-
-Mes perles vèuse aquí, -diu la mar fonda, -
si sembrarlo voleu de llentiqüeles.
-Nosaltres, coronades de celistia,-
responen les estrelles, -texirèmli
a son front lluminós una corona.-
Les vèrgens afegiren: -Les poncelles
voldríem ser d’aquesta Rosa mística.-
Los profetes de l’arpa y del psalteri:
- Oh! si’ns volgués per trobadors! -exclamen.
Lo rossinyol: -Oh, si’m volgués per músich!
-Jo li vull fer de ceptre, -diu lo lliri.
-Jo, .diu l’aurora, -li faré de trono.-
L’Arcàngel diu: -Jo li faré de patge.-

Mudes callen les veus de la natura,
y, sobre’l cel dels Querubins flamígers,
en lo Sancta sanctorum de l’Empiri,
dexas sentir més divinal col·lotge:
Lo Fill digué: -Jo la pendré per Mare.-
Lo Pare Etern: -Jo la pendré per Filla.-
Y diu l’Esperit Sant: -Jo, per Esposa.-
Li dona aprés la Trinitat augusta
per dot lo cel y per escreix la terra.

dimarts, 14 d’agost de 2012

VIGILIA DE L’ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA

Quae est ista?

 

¿Quí es aquexa que puja y s’arbora
del desert de la terra sortida,
de l’Altíssim al braç recolzada,
gloriosa y vessant de delicies?
¿Quí es aquexa que puja pels ayres
com l’aurora que munta al migdía,
de la lluna crexenta calçada,
y ab lo sol per real mantellina,
com s’eleva en gentil fumerola
lo perfum de l’encens y la mirra?
¿Quí es aquexa? Pregunten los Angels,
¿Quí es aquexa? La Verge María.


(Qui és aquesta)

dilluns, 13 d’agost de 2012

Del cel per la via
no’s perd una estrella,
com no s’hi perdrà
qui, en seguici d’ella,
pendre vol per guia
la divina mà.

diumenge, 12 d’agost de 2012

Volabo et requiescam.

La blanca papallona de les prades
imatge es de mon cor:
quan té les ales de volar cansades
se dorm sobre una flor.

La flor hont se posà l’ànima mia,
oh Amor, Vos la sabeu;
son nom, son nom diví ¿perquè’l diría?
oh Amor ¿còm vos diheu?


(Volaré i descansaré)

dissabte, 11 d’agost de 2012

Les floretes de la terra
totes tenen aymadors,
y Vos, oh Flor de la Gloria,
com es que’n teniu tan pochs?

divendres, 10 d’agost de 2012

PARTINT

Mon Cor a Catalunya més s’aferra
quan la tinch ¡ay de mi! d’abandonar;
m’agraden les zumzades de la mar,
però, mos ulls se giren cap a terra.

Me mira somrihent més alt estel
en l’espinós viatge de la vida;
be m’agrada ma terra benehida,
mes ay! mos ulls se giren cap al cel.

dijous, 9 d’agost de 2012

Nobis cithara pectus.

Amagadiça entre’ls pins,
còm cantes, pobra cigala!
mes ¿què’n resta de tos cants
quan arriba l’hivernada?

Cigala, jo so com tu,
jo canto’l sol que m’escalfa,
mes de tornar a cantar
als dos resta l’esperança.

Hi tornarèm quan lo sol
desgele les nostres ales,
tu a l’ombra d’aquexos pins,
jo en los soleys de la Patria.


(El nostre cor és com una cítara)

dimecres, 8 d’agost de 2012

L'amat es amable sobre totes les amors(R. LULL.)

Oh fosser, tu sabs hont són
les boniqueses del món
que alguna hora me somreyen;
veyent qu’en fanch se desfeyen,
cerquí un astre que no’s pon,
y ara mos ulls s’hi assoleyen.

dimarts, 7 d’agost de 2012

Al vèureus en lo cel, Verge divina,
de Serafins en braços arborada,
hermosa clavellina
de la vall de tenebres trasplantada,
la terra, ja anyorívola, a l’Altíssim
digué: Jo’n so la humil clavellinera;
y’l Criador ab un somrís dolcíssim
hi feu tornar l’hermosa primavera.

dilluns, 6 d’agost de 2012

LA TRANSFIGURACIÓ DEL SENYOR

Jam laetus moriar.
(GEN. 46.-30.)

Llavis meus, ab noves faules
al meu Jesús no trahíu,
no li digau mes paraules,
sinó les que amor li diu.

Tancàuvos, orelles mies,
de la terra als fals remor,
ja no vull més alegríes
sentint les del meu Amor.

Tancàuvos, ulls meus, tancàuvos,
ja qu’en la terra l’heu vist,
per sempre més aclucàuvos,
¿no es prou hermós Jesucrist?(Ara ja puc morir tranquil)

diumenge, 5 d’agost de 2012

LA VERGE DE LES NEUS

In altis habitat...

 

Que n’és de blanca
la neu novella
dalt d’una branca
del Pirineu!
Més blanca qu’ella
sou Vos poncella,
poncella y rosa,
mare y esposa
de tot un Deu.


(Habita en les altures)

dissabte, 4 d’agost de 2012

Dominus flevit.

A la perduda ovella
seguint lo bon pastor:
-Jo moriré per ella,-
deya plorant d’amor.
Estimació insensata
ton cor emmetzinat:
Jerusalem ingrata,
com m’has abandonat!

Com sos polls la gallina
volguí covarte un jorn
sota ma ala divina,
dels elegits sojorn.
Ta ingratitut m’abat,
ta crueltat me mata:
Jerusalem ingrata,
com m’has abandonat!


(El Senyor va plorar)

divendres, 3 d’agost de 2012

LA TRANSVERBERACIÓ DEL COR DE SANTA TERESA

En esta blanca pàgina ¿quin nom hi escriuría
sinó’l del meu amor,
lo de Jesús y’l vostre dolcíssim, oh María?
Ab fletxa d’or un dia
¡si l’Angel de Teresa me’ls escrigués al cor!

dijous, 2 d’agost de 2012

Té lo cel un vestit blau
que cada jorn se rameja:
de dia, de raigs de llum,
de nit, d’esgranall de perles.

dimecres, 1 d’agost de 2012

AGOST

SANT PERE AD VÍNCULA

En lo filat de l’amor
de malles d’argent y d’or
la meva ànima està presa;
un Caçador m’ha agafat,
y ara’m té pres y lligat
en sa real fortalesa.

¡Ay! de pres també n’és Ell,
del sagrari en lo castell;
mes del seu amor los llaços
són per mi doble grilló,
que’l seu pit es ma presó,
mes cadenes són sos braços.