dijous, 31 de maig de 2012

NOSTRA SENYORA DEL SAGRAT COR

En terra a l’home seguir voldría
lo Deu altíssim del Sinahí.
Oh, magnífical, ànima mia
peus no tenía,
jo li’n doní.

Si tingués braços l’abraçaria
dalt del Calvari hont vol morir .

De sanch ab llàgrimes regar volía,
tes oliveres, Getsemaní.
Oh, magnifical, ànima mia:
ulls no tenía,
jo li’n doní.

Amar, amarnos de cor volía
d’amor sens mida, d’amor sens fí.
Oh, magnifical, ànima mia:
Cor no tenía,
jo li’n doní.

dimecres, 30 de maig de 2012

Com passarell solitari
presoner en gavia d’or,
jo us veig a dintre’l Sagrari
presoner de nostra amor.

En exa presó tan bella
prop de Vos posàumhi près,
i tancàune la portella
perque no en puga eixir més.

dimarts, 29 de maig de 2012

Requievit in tabernaculo meo.

 
Com tenda d’un sobirà
quan lo sagrari’s bada,
dels Angels la voladuria
me deya en dolça canturia
que cel amunt ressonà:
Jesús es allà
Jesús es allà.

Quan en mon cor que s’obrí
reposà l’Amor diví,
més a prop de mi y més cèlich
refilava’l chor angèlich
que mos somnis condormí:
Jesús es ací,
Jesús es ací.


(M'ha fet reposar en la meua tenda)

dilluns, 28 de maig de 2012

Hoc testamentum est in sanguine meo.

 
Volguereu fer testament
a l’acabàrseus la vida,
y us recordareu de mi
que per la terra’m moría.
Perque no morís de set
me dau vostra sanch divina;
perque no morís de fam
me dau vostra carn puríssima
en la taula de l’amor
de la santa Eucaristía.


(Aquest testament és en la meua sang)

diumenge, 27 de maig de 2012

De la presó del Sagrari
voldría ser presoner,
ab vostre amor per cadena,
y ab Vos per escarceller.

dissabte, 26 de maig de 2012

Pro nobis egenus factus est.(ST. PAU.)

La presó del tabernacle
n’es tancada ab rexa d’or:
lligat ab fortes cadenes
allí tinch mon Aymador.
Aqueix matí de bella hora
jo plorava de tristor,
de tristor y d’anyorança,
¡vàlgans la Verge, quin plor!
Té fam y set de que l’aymen,
no troba més que fredor.
Com es presoner y pobre
de menyspreus aplegador,
trau una mà de la rexa,
demana almoyna d’amor;
no tenía rès per darli,
fíuli almoina del meu cor.(Per nosaltres s'ha fet pobre)

divendres, 25 de maig de 2012

RECORT DE LA VETLLA NOCTURNA

Solet vos hi estau a dintre’l Sagrari,
Jesús amorós,
solet vos hi estau, com dalt del Calvari,
mes jo estaré ab Vos.
Jo ab Vos vetllaré; la llantia apagada
mon cor suplirà;
jo ab Vos vetllaré del vespre a l’albada,
d’avuy a demà.
Y un any y un altre any, vindré fins que moria,
de vespre y matí;
ja’n faré el capdell a dalt de la Gloria
dels somnis d’amor que filo ara ací.


Capella de la Sanch, del Pi, 9 d’Abril de 1893.

dijous, 24 de maig de 2012

CORPUS CHRISTI

Infantó, bel infantó,
que davant la processó
vas sembrant flors de ginesta,
per un Angel te prenguí
que’n sembrava aquest matí,
tan bon punt l’alba sortí
davant lo sol d’exa festa.

dimecres, 23 de maig de 2012

A LA VERGE DE LOURDES

Vos l’ensarmenta un roser de garlanda,
gentil María, la vostra capella,
ab una branca de roser per banda
que vostre angèlich somrís esbadella.

A vostres peus los infants s’agenollen,
vos fan l’aleta verdums y cardines;
d’aygues y boscos murmuris que brollen
semblen versicles d’un cant de matines.

Coloma blanca, dels traus d’exa Roca,
del cel finestra que en terra se bada,
fèune sortir, per tothom qui us invoca,
l’aygua que anyora l’Europa assecada.

dimarts, 22 de maig de 2012

LO POETA A LA VERGE

-Mare estimada, dàumela Vos
de l’Evangeli la perla fina;
donàumel vostre Fillet hermós,
puix d’exa perla sou la petxina.


LA VERGE

-Jo, de l’Altíssim perlera mar,
la perla’t dono de l’amor meva,
mes en or verge s’ha d’encastar,
y n’està sense l’ànima teva.


LO POETA

-D’aquexa perla, puix sou l’or fi,
dàume l’escrini, verge María;
si vostra falda fes de coixí,
a mon estable Jesús vindría.

dilluns, 21 de maig de 2012

Lo Senyor es ab Vos.

Deu a les ànimes belles
de sa gracia les rubleix,
mes a Vos que sou entre elles
la lluna entre les estrelles,
vos omplí de si mateix.

diumenge, 20 de maig de 2012

Vos sou la terra sagrada
no llaurada,
que, sense humana llavor,
produhía
la gentil espiga d’or
de la Santa Eucaristía

dissabte, 19 de maig de 2012

Ego quasi Terebintus
extendi ramos meos.
(ECL. 24-22.)

Terebinte, vostres rames
oh que lluny les exteneu,
les exteneu fins als Angels,
les exteneu fins a Deu.
Extenèules fins als hòmens,
emmantellàulos, si us plau,
no’n farà presa’l diable
de lo que Vos abrigau.


(He estés les meves branques com el terebint)

divendres, 18 de maig de 2012

Forta Judith, oh María,
a nostre socors veníu,
qu’altre Holofernes altiu
vostra Betulia sitía.
Qui lliga l’Esglesia santa
es lo mateix Llucifer,
desenvaynàu vostre acer
y quedarà triomfanta.

dijous, 17 de maig de 2012

A MARÍA

Cui comparabo te?(GEREMÍES 2-13.)

Si us comparo a l’aurora que esgrana
son cinyell de brillants per la plana,
Vos sou més hermosa;
si us comparo al colom que voleya
cap al cel que d’amor l’assoleya,
sou més hermosa.
Si us comparo a la rosa florida,
sou, oh Rosa en lo cel esbandida,
més blanca i més vera.
Sobre’ls àngels altíssima i noble,
no hi hà cel qui la testa no us doble,
sols Deu vos supera.


(A qui et compararé)

dimecres, 16 de maig de 2012

Curremus in odorem
unguentorum tuorum
(CANT. I.)

Oh celestial Poncella,
que ompliu d’aroma los jardins del cel,
voldría ser abella
per durli vostra mel
al rusch del món, sedent de mel novella,
y sempre, sempre amarguejant de fel.


(Correm darrere el teu perfum)

dimarts, 15 de maig de 2012

Et eris quasi hortus irriguus.(Is. 58-II.)

María, font d’aygua pura
que devallau de l’altura,
nostres cors amorosíu.
Sense Vos l’ànima humana
es una terra secana;
mes si vostra amor hi riu,
es un hort de regadiu.


(I seràs com un jardí regat)

dilluns, 14 de maig de 2012

Vos sou del Sant Esperit
Reliquiari,
puix al mig de vostre pit
volgué estojarhi
lo tresor de l’infinit.

diumenge, 13 de maig de 2012

PENTECOSTÉS

L’Esperit Sant en l’ànima reposa
com papalló daurat sobre la rosa,
com blanch tudó en son niu.
Oh papalló diví, veníu a extendre
les ales d’or sobre mon pit; veníu,
colom del cel, a encendre
tota la terra en vostre dolç caliu.

dissabte, 12 de maig de 2012

A L’ESPERIT SANT

Sub umbra alarum tuarum.

A l’ombra suau de vostra ala dolça
quí hi pogués dormir,
quí hi pogués dormir!
y com passarell en son niu de molsa,
cantar y morir,
cantar y morir!


(A l'ombra de les teues ales)

divendres, 11 de maig de 2012

BELL MORIR

Somreya morint
un llech bernabita,
sirvent de Jesús
y amant de María:
-¿Per què somriheu?-
Un monjo li crida;
-sant era Bernat
y la mort temía.-
Lo llech li respon:
-¿Voleu no somriga,
si tinch al costat
la verge María?-

dijous, 10 de maig de 2012

PRESENTACIÓ

Lumen ad revelationem gentium.

De bat a bat lo temple avuy se us obre,
pel camí de Bethlem quan vos ha vist.
Entràu, entràuhi, aurífich canalobre;
vostra llantia divina es Jesucrist.


(Llum qu es revela a les nacions)

dimecres, 9 de maig de 2012

Areola aromatum.

Vos sou la divina Ayrola
hont lo diví Especier
plantà la fresca viola
del celestial violer.

Hi plantà la setelía
y’l lliriet de Nadal
y herbes de Santa María
remeyeres de tot mal.

Espígols y regalecies
Vos donau des de llavors,
y a qui no en vol les especies
li’n regalau les olors.(Jardí perfumat)

dimarts, 8 de maig de 2012

Omnia flumina intrant in mare.

Que espigues té’l camp!
que herbetes la prada!
y fulles y brins
lluheix la rosada.
Quants són los brillants
d’exa argentería?
Més són les virtuts
que hi hà en Vos, María.

La platja be’n té
de granets d’arena,
d’estrelles lo cel
en la nit serena,
de gotes la mar,
de raig d’or lo dia.
Més són les virtuts
que hi hà en Vos, María.


(Tots els rius van a la mar)

dilluns, 7 de maig de 2012

Quasi stella
 Verge María, Estrella de la mar,
de la maror del món al recalar,
guardàume de naufragi.
Guiàume al cel, oh Estrella del matí,
Vos que del jorn diví
sou l’amorós pressagi.


(Com una estrella)

diumenge, 6 de maig de 2012

LA ENCARNACIÓ

Dum esset Rex in accubitu suo...
Fasciculus mirrae dilectus meus mihi...


Estant lo Rey en son reclinatori
mon nart dexà sentir sa dolça odor,
que del bell mig del trino consistori,
com dantli seguitori,
de cel en cel va atràurel a mon cor.

Y’l porto en ell com hostia en lo vericle,
y es mon amat per mi
de mirra un bell fascicle,
un rahim de les vinyes d’Engaddí.


(Mentre el rei era en el seu triclini...
El meu estimat és per mi un pomellet de mirra...)

dissabte, 5 de maig de 2012

Non poscentibus offert

Maria, de vostre Cor
Deu n’ha fet son mirador;
Quan des d’ell los hòmens mira,
Los torna en pluja d’amor
Si li envien núvols d’ira.(Ofereix fins a qui no demana)

divendres, 4 de maig de 2012

Ecce Crucem Domini

Lo campanar corona la capella,
corona’l campanar la santa Creu,
com té l’atzur per march, sembla una estrella
que, per durme a camí, m’envia Déu.

Oh Creu de Jesucrist, guia mos passos,
que del desert del món ne vull sortir.
Oh Creu de Jesucrist, òbrem los braços;
que hi dèu ser dolç lo viure y lo morir.


(Mireu la Creu del Senyor)

dijous, 3 de maig de 2012

L’ASCENSIÓ DE N. S. JESUCRIST (1)

Ascendente florebunt.

Quan ja de la terra
Jesús se’n volaba,
lo cim de la serra
s’enfarigolava.
L’herbeta axerida
de sos peus exida,
de flors s’esmaltà.
Abelleta, vòla
per la farigola,
abelleta, vòla
pel farigolar.

Ab ses mans matexes
la Verge’n cullía,
semblàvenli dexes
del Fill que partía.
Hi troba, en sa ausencia,
de Jesús essencia,
la seva hi posà.
Abelleta, vòla
per la farigola,
abelleta, vòla
pel farigolar.

(Foreixen quan pujo al cel)


(1) Aquesta composició ha sigut posada en música pel mestre J. Borràs de Palau ab lo títol de La Farigola, completada per l’autor ab aquesta estrofa:

Des d’aquell sant dia
de l’Ascensió,
tapiç de María
se diu lo timó.
La terra abrigada
d’exa empaliada,
quina festa fa!

dimecres, 2 de maig de 2012

Les dolces olors
de totes les flors
dins un encenser aplegar voldría,
sols per encensar
vostre hermós altar,
de dia y de nit,
aquest maig florit,
oh verge María.

dimarts, 1 de maig de 2012

MES DE LES FLORS

Escoltàu lo que vos diu
l’Hermosa de les hermoses:
-A mon roseret veníu,
veníu a collirhi roses.
Rosades les trobarèu
de les llàgrimes que ploro,
veyent lluny del roser meu
a mos fills que tan anyoro.