dilluns, 14 de maig de 2012

Vos sou del Sant Esperit
Reliquiari,
puix al mig de vostre pit
volgué estojarhi
lo tresor de l’infinit.