dissabte, 30 de juny de 2012

Jesucrist pujà al Calvari,
com Moysès al Sinahí,
uan llei a promulgarhi
que, clau d’or del santuari,
a la terra’l cel obrí.

Humanitat, ressucita:
la lley del Deu de l’amor
no està, com l’israelita,
en taules de pedra escrita,
sinó d’un Deu en lo Cor.

divendres, 29 de juny de 2012

Venite ad me omnes.

Veniuhi tots al cel d’aquesta vida
los que en lo món patiu;
del cor d’un Deu a dintre la ferida
l’Amor hi està catiu.

Jesús, Jesús, si als hòmens jo podía
mostrar aqueix nou món;
si n’hi portà un sol, no envejaría
la gloria de Colon.


(Veniu tots a mi)

dijous, 28 de juny de 2012

Aperi mihi.¡Si vostre Cor se m’obrís,
se m’obrís per darme entrada!
Oh cancell del paradís
de l’ànima enamorada,
jo en ta porta vull trucar
desde’l matí a la vesprada;
si no m’hi dexen entrar,
moriré a la portalada!


(Obre'm)

dimecres, 27 de juny de 2012

Aliis tua plaga medetur.

Oh Jesús, en vostre Cor
rebereu ampla ferida,
per obrir a nostres mals
ampla font de medicina.


(Amb les teves ferides cures els altres)

dimarts, 26 de juny de 2012

Schola cordium.

L’escola de l’amor es lo Calvari;
veníu a estudiarhi,
tindrèu per llibre’l Cor de Jesucrist;
sanch seva són les lletres precioses,
mig lletres y mig roses;
cap llibre tan hermós lo món ha vist.


(Escola del cor)

dilluns, 25 de juny de 2012

SANT JOAN BAPTISTA

Quan del grà d’or l’espiga es plena
cap a la terra abaxa’l front.
L’home també, mes si s’omplena,
Jesús, de l’or de vostra mena,
es vostra mà qui cull l’espiga,
y en vostre pit, com dolça amiga,
de vostra amor va a fer la sòn.

diumenge, 24 de juny de 2012

Si semel introisset in interiore Jesu.
(P. SARIN.)

Oh niu d’amor, oh tàlam de caricies
de mon Espòs diví,
l’humanitat demana al fanch delicies
y’n té la font aquí.

Ah! si sabés a l’ombra de ses ales
que hi fa de bon estar!
Oh, si volgués a les empírees sales
per exa porta entrar!


(Tan de bo que entréssim en la intimitat de Jesús)

dissabte, 23 de juny de 2012

COR UNUM

Ubi unitas ibi perfectio.

Los primers cristians teníen sols un cor,
mes era lo Cor vostre;
Jesús, quan vostre Cor sia també lo nostre,
dels primers cristians tindrém la germanor.(On hi ha la unitat, hi ha la perfecció)

divendres, 22 de juny de 2012

Cor contritum... Deus, non despicies
(PSALM. 50-.19.)

Fugint de Vos, ¡que n’he perdut de passos!
Perdó, perdó, mon Sobirà Aymador;
cobríume de cadenes y de llaços,
mes, síen mes cadenes vostres braços,
y sía ma presó lo vostre Cor.


(Un cor, contrit... Déu, no el rebutgis)

dijous, 21 de juny de 2012

A UN JOVE

Si d’un àngel vols la guia,
per volar al Paradís,
prèn les ales de Lluís
que es un àngel de María.

dimecres, 20 de juny de 2012

Ecce sto ad ostium et pulso.
(APOC. 3.-20.)

“Trucàu y se us obrirà”
me diheu Vos a tota hora;
per ço truco a vostre Cor,
¿me n’obriríeu la porta?
So un pobre que vaig pel món
de l’amor captant l’almoyna.


(Mira: sóc a la porta i truco)

dimarts, 19 de juny de 2012

Plus bibo, plus sitio.
(ST. BERNAT.)

Proví tes aygues un dia,
¡oh Cor del bon Jesuset!
De la mar l’aygua bevía;
com més bevía, més set.


(Com més bec, més sed)

dilluns, 18 de juny de 2012

A moris est incendium.

 
Com una tendra poncella,
vostre Cor, quan s’esbadella,
dexa ploure a sos butxins
rosada blanca y vermella
de perles y de rubins.

La llança s’hi envermellía
com lo ferre en lo fornal;
y’l gran foch que hi romanía,
si al món baxàs, ne faría
un fogaró universal.


(És un foc d'amor)

diumenge, 17 de juny de 2012

Haec requies mea.

 
No’m cerquèu dins la ciutat;
fugint del món temptador,
de posada he canviat
a la Llaga del costat
de Jesús Nostre Senyor.

Amichs que cercau posada,
veníuhi d’ayre, veníu;
si hi tingués l’Angel l’entrada,
dexaría l’estelada
per fer dins ella son niu.


(Aquí hi ha el meu repòs)

dissabte, 16 de juny de 2012

Janua coeli.

 
Puix del Cor de Jesucrist
portera’n sou, oh María,
obríume l’entrada Vos
y tancàume la sortida.(Porta del cel)

divendres, 15 de juny de 2012

Ex corde vita procedit.(PROV. 4.-23.)

Un dia a la mort diguí:
-¿Hont es la font de la vida?-
Respongué: -Mírala allí;-
y en un Cor obert vegí
adollarse una ferida,
y’l llavi encès hi posí.


(Del cor en ve la vida)

dijous, 14 de juny de 2012

Puteus aquarum viventium.

 
¿Doheu que vinga a pouar
en la font que al Cor teniu?
No es font d’amor, sinó riu;
no es riu d’amor, sinó mar
hont me voldría anegar.(Ets deu d'aigües vives)

dimecres, 13 de juny de 2012

ALES

His ad ethera.

 
Jo alçava la maneta a les estrelles,
quan era xich com un esqueix d’hisop;
atènyer somniava les més belles,
¡les veya tan aprop!

Ara so vell, mes de tan altes roses
encara, encara lo desig me puny,
mirarme quan les veig tan amoroses;
mes ay! les veig tan lluny!

¿Del cel hermós per què’m mostrau les gales,
si no’m dexau a sos jardins pujar?
Oh mon Deu, oh mon Deu, dàume unes ales,
ò prenèume les ganes de volar.


(D'aquí al cel)

dimarts, 12 de juny de 2012

Inveni quem diligit anima mea.

 
A la creu me’n so pujada,
y a Jesús hi so trobat,
y ab una mà desclavada
sobre son Cor m’ha abraçat.

Sobre son Cor m’ha abraçat,
y l’abraç encara’m dura,
y’m durarà la dolçura
per tota l’eternitat.


(Vaig trobar aquell que la meua ànima estima)

dilluns, 11 de juny de 2012

Passer invenit sibi domum.(PSALM. 83.-5.)

La tribulació me ve a visitar;
¿per rèbrela be, jo còm ho faría?
ab aspre carés quan la veig entrar,
me poso a la mà de qui me l’envía;
si creix la maror,
me poso en son Cor.(L'ocell troba la seua casa))

diumenge, 10 de juny de 2012

Quedeme y olvideme
y el rostro recliné sobre el Amado.
(ST. JOAN DE LA CREU.)

L’he trobada en aqueix Cor
la fontana de l’amor
d’aygua fresca y regalada;
aprés que l’aygua beguí,
fontana endins me n’entrí
hont no té l’Angel l’entrada.

En lo bell mig d’aquest Cor,
trobí la mar de l’amor,
y’m llancí dintre l’onada.
¿Naufraguí ò no naufraguí?
Jesús, Vos sabeu de mi;
jo per Vos me’n so oblidada.

dissabte, 9 de juny de 2012

AL COR DE JESÚS

De sants y santes dolç breviari,
jo vull llegirte de dia y nit;
de Deu que estimo reliquiari,
jo vull penjarte sobre mon pit;

arpa sagrada de sò dolcíssim,
jo’t vull extrènyer sobre mon cor;
de l’hort dels Angels lliri puríssim,
véssa en mos càntichs la teva olor.

divendres, 8 de juny de 2012

PARCE DOMINE

De cada santuari
Jesús sagramentat
ne fa místich Calvari
hont viu crucificat.
Per tot hi hà fonts de vici,
per ço per tot arreu
la font del sacrifici
s’adolla del Cor seu.
Per tot com una mare
que excusa’l seu infant,
diu: -Perdonàulos, Pare,
no saben lo que’s fan.

dijous, 7 de juny de 2012

Lo despertarse dins l’eterna flama,
foragitat del Cor de Jesucrist,
obrir los ulls al fons hont no s’ama...
¡quin despertar tan trist!
Jesús, Jesús amable,
si per rentar mon esperit terrós,
me llançau a la pena perdurable,
almenys, almenys no m’allunyèu de Vos!

dimecres, 6 de juny de 2012

Fecisti nos, Domine, ad te, et inquietum
est cor nostrum donec requiescat in te.
(ST. AGUSTÍ.)

Lo meu cor en sa volada,
com una agulla imantada,
volava d’ací y d’allà;
vos vegé una matinada
y en vostre amor reposà.
L’abella cerca la rosa;
cerca la basa’l carreu;
la llum de l’alba, l’alosa;
lo cor de l’home reposa
sols en lo cor de son Deu.


(Ens has fet, Senyor, per a tu, i el nostre cor està inquiet fins que no reposi en tu)

dimarts, 5 de juny de 2012

Quan dilecta tabernacula tua, Domine.(PSALM. 48.)

¡Que be s’està, Jesús, en vostres tabernacles,
quan de la Gloria a onades s’hi vessa la dolçor!
Ací de vostra gracia se veuen los miracles:
val més un dia al temple sentir vostres oracles,
qu’ohir mil anys debatre la terrenal maror.
¡Que be s’està, Jesús, a dintre la ferida
de vostre Cor dolcíssim a mon amor obert!
En esta celda mística se sent volar la vida:
la terra ab son desvari marejador s’oblida,
sentint d’Angels y vèrgens lo celestial concert.


(Que agradables són les teues tendes, Senyor)

dilluns, 4 de juny de 2012

JESÚS ALS HÒMENS

Omnes sitientes venite ad aquas.(IS. 55-I.)

Los que teniu fam
veníu a mon Cor,
qu’ací trobarèu
lo fruyt de la vida;
los que teniu set,
venía a mon Cor,
qu’ací trobarèu
la font de l’amor.


(Veniu a l'aigua tots els assedegats)

diumenge, 3 de juny de 2012

Sequens me sedisti lassus,
tantus labor non sit cassus.


 
Tot plorant lo bon Jesús
segueix los passos de l’ànima,
per masíes i ciutats,
d’encontrada en encontrada.
Va trucant de cor en cor,
com pobret de casa en casa,
si pochs lo dexen entrar,
més pochs li donen posada.
Quan los dius que’s mor de set,
li donen fel i vinagre,
y ¡quins sospirs de tristor!
y ¡quins plors fa d’anyorança!
Les espines del camí
esquexen sa vesta blanca
que va perden a borralls
com l’anyell sa fina llana.
Esquexats estan sos peus,
les seves mans esquexades,
y ¡ay! esquexat lo seu Cor,
aqueix Cor que tant nos ayma.


(Per rescatar-me et vas cansar. Fes que aquest esforç no sigui en va)

dissabte, 2 de juny de 2012

QUASI VITIS

Un sarment hi hà al calvari
que diu a tot pelegrí:
Vina a seure a la meva ombra
y embriàgat de mon vi.
Lo rahim que a tots regala
es millor que’ls d’Engaddy,
que la serment es María,
lo rahim son fill diví.

divendres, 1 de juny de 2012

MES DEL SAGRAT COR DE JESÚS

SÍMIL

Sicut arcus in medio nebulae.

 
Aprés de la tempesta axafadora,
sovint, com una ullada de l’aurora,
un raig de sol esquexa
lo rúfol nuvolat,
y ab cèlich iris dexa
lo cel hermós faxat.

Aprés qu’ab la tempesta sanguinosa
lo Gòlgota s’arrossa,
un Cor badar-se com un lliri he vist;
d’aygua y de sanch en pluja se desfeya
y dels set sagraments l’iris somreya,
l’iris bell de l’amor de Jesucrist.


(Semblant a l'Arc de Sant Martí enmig dels núvols)