dissabte, 30 de juny de 2012

Jesucrist pujà al Calvari,
com Moysès al Sinahí,
uan llei a promulgarhi
que, clau d’or del santuari,
a la terra’l cel obrí.

Humanitat, ressucita:
la lley del Deu de l’amor
no està, com l’israelita,
en taules de pedra escrita,
sinó d’un Deu en lo Cor.