dijous, 19 d’abril de 2012

Des que Jesús ha lligat
la meva ànima a la seva,
quan se fa sa voluntat
me sembla que’s fa la meva.