diumenge, 8 d’abril de 2012

CANÇÓ DELS OCELLS

¡Com canten los aucellets,
com canten i riuen!
¿ab sos cants y refilets
sabeu lo que diuen?
Diuen: benhaja qui’ns peix,
qui’ns peix y’ns abeura,
a l’un a l’ombra d’un teix,
a l’altre dins l’heura.
Dona a tots un gra de blat,
de nit una fulla
sols per fernos de teulat
si’l llitet se’ns mulla.
A la merla un floviol,
al tort una lira,
y un violí al rossinyol
que sempre sospira.
Caramellayres boscans
sols sabem cantarlo.
¡Oh ditxosos los humans
que sabeu d’aymarlo!