dijous, 4 d’octubre de 2012


Solo Dios basta.
(STA. TERESA.)

He perdut tot quant tenía,
mes trobí a mon Estimat,
y ja tinch lo que volía
per tota l’eternitat.